شاهانهخامنشی ایران چگونه لباس می‌پوشیده‌اند؟

 

 

نگاهی به منابع و کتاب‌های معتبر درباره‌ی تاریخ ایران باستان نشان میدهد ایرانیان از هزاران سال پیش به جامه و آرایش خود اهمیت بسیاریمی‌داده‌اند.

دوره‌ی پادشاهی هخامنشیان یکی از ادوار درخشان تاریخ ایران استکه طرز پوشش و نوع پوشاک این دوره در کتاب‌های تاریخی بازتاب نسبتا روشنی داشتهاست.

اومستد در صفحه 88تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، درباره‌ی جامه‌ی پرشکوه پارسیِ کورش می نویسد: «شاه درجامه‌ی شاهانه‌ی بلند دامن‌کشان، که چین‌دار میان پاهایش آویخته بود، با موزه‌یشاهانه به پا، و چوبدستی شاهانه به دست، در حالی که از کاخ برای گردش در پردیزبیرون می‌رفت دیده می‌شد. ابروان و مژگان‌هایش، تا چین‌ها و گل‌های جامه‌اش، زمانیزرنشان بوده. پشت سر شاه بنده‌ی کوچکتری با لباس فراخورش می‌رفت که بی‌گمانآفتابگیری را که از روزگار سارگون فقط برای پادشاه به کارمی‌رفت روی سر شاه نگاه داشته بود

وی در ص292 همین کتاب ضمن اشاره به باردادن داریوش بزرگ، پوشش اشخاص حاضر در این میهمانی را هم تشریح کرده‌است: « چون اینیک بار خاص است، زیورهای زر را کنار گذاشته‌اند. پدر و پسر جامه‌ی سندس ساده ولی پرچین در بر دارند  که با چین‌های پرناز و زیبا تا روی قوزک پا افتاده و به سختیمی‌توان تنزیب (لباس زیر) آن را دید که در مچ راستش تنگ شده است. پاهایشان کفش‌هاینزم بی تکمه دارد. در رنگ آمیزی جامه می‌بینیم که پارچه‌ی ارغوانی شاهانه نقش بزرگیدارد...»

همچنین بر طبق نوشته‌های تاریخ‌نگارانی که وضع ظاهری این پادشاهانرا توصیف کرده‌اند ، هخامنشیان موهای خود را فر می‌زده‌اند و به پشت شانهمی‌کرده‌اند.

حسن پیرنیا در جلد دوم کتاب ایران باستان به نقل از کنت کورثمی‌نویسد: « تزئینات داریوش (سوم) زینت‌های دیگران را از خاطر می‌زدود؛ قبایارغوانی او در وسط با نقره ملیله‌دوزی شده بود و ردای "شنل" او که از زر می‌درخشیدمزین بود به دو قرقی که یکی روی دیگری افتاده با منقار ضربت‌هایی به او می زد و هردو را از زر بافته بودند. بالاخره از کمربند زرین او قمه‌ای آویخته بود که غلافشتماما مرصع و خود کمربند شبیه زنان بود

شاهان هخامنشی در هنگام مرگ نیز باالبسه زیبا و گران‌سنگ مشایعت می‌شده‌اند. پریچهر رحیمی در کتاب "تاریخ پوشاکایران" از قول اومستد در توصیف مراسم خاکسپاری کورش می نویسد: «نسای (جسد) کورش رادر تابوتی از زر گذاشتند که بر تختی نهاده شده بود که پایه‌هایش از زر ساخته شدهبود. میزی برای برات گذاشته بودند که بر آن شمشیرهای کوتاه پارسی، گردن‌بندها، وگوشواره‌هایی از سنگ گرانبها در زرنشانده بودند. سندس (گونه‌ای دیبای لطیف و نازکِبافته شده از زر و سیم) و کتان دوخت بابل، تنبان‌های مادی، جامه‌های آبی، ارغوانی ورنگ‌های دیگر، لباس کاوناکس و لباس‌های گل و بوته‌دار بابلی، همه را روی هم چیدهبودند تا پادشاهِ تازه درگذشته با شکوه و شایسته و آیین درست به جهان نیاکانآریایی‌اش درآید

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید