* *نام های اصفهان در گذر تاریخ **

 

شهراصفهان، مرکز شهرستاناستان اصفهان، با پهنه‌ای حدود دویست و پنجاهکیلومترمربع ، در دل فلاتایرانقرار دارد .

شهر اصفهان از روزگاران کهن تا کنون به نامهای : آپادانا،آصف‌هان،اسباهان،اسبهان،اسپاتنا،اسپادنا،اسپاهان،آسپدان،اسپدانه،اسپهان،اسپینر،اسفاهان،اسفهان،اصباهان،اصبهان،اصپدانه،اصفاهان،اصفهان،اصفهانک،انزان،بسفاهان،پارتاک،پارک،پاری،پاریتاکن،پرتیکان،جی،دارالیهودی،رشورجی،سپاهان،سپانه،شهرستان،صفاهان،صفاهون،گابا،گابیان،گابیه،گبی،گی،نصف جهانویهودیهسرشناس بوده است .

بیشتر نویسندگان بر این باورند که چون این ناحیه پیش ازاسلام، به ویژه در دورانساسانیان، مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهیان مناطق جنوبی ایران ، مانند :
کرمان،فارس،خوزستان، سیستان و ... در این ناحیه گردآمده و به سوی محل نبرد حرکت می‌کردند ، آنجا را « اسپهان » گفته ، سپس عربیشده و به صورت « اصفهان » درآمده است .

این شهر دارای واژگان کهنتری است که با نام کنونی آن ، هیچ گونه پیوندی ندارد ،مانند :انزان،

/ 0 نظر / 11 بازدید