نام ماه ها در تقویم های مختلف

ایرانی

برج

میلادی

شمسی(عربی)

هجری قمری

فروردین

حمل(بره)

ژانویه

تشرین اول

محرم

اردیبهشت

ثور(گاو)

فوریه

تشرین ثانی

صفر

خرداد

جوزا

مارس

کانون اول

ربیع اول

تیر

سرطان

اوریل

کانون ثانی

ربیع ثانی

مرداد

اسد

مه

شباط

جمادی اول

شهریور

سنبله

ژوئن

آذار

جمادی ثانی

مهر

میزان

ژوئیه

/ 0 نظر / 10 بازدید