2- وضعیت ناهمواریها و ساختار زمین شناسی

تفاوت در ارتفاع موجب میشود در نقاطی که ارتفاع بلندی دارند جریانهای سطحی به صورت فعالتر عمل کند و موجب تاثیر بیشتر در زایش لندفرمها باشند.

نوع و مقاومت سنگها در مناطق مختلف متفاوت است.عوامل و فرایندهای بیرونی بر روی سنگهای مختلف بسیار متفاوت عمل میکنند و در نتیجه اشکال متفاوت را پدید می آورند.

*فرآیندهای ساختمانی و دینامیکهای درونی:

مقاومترین شنگها استخوان بندی ناهمواری را تشکیل می دهند در حالیکه ضعیف ترین و سست ترین آنها بر اثر فرسایش یا به طور کلی و یا قسمتی از آنها از بین میرود که به این فرآیند فرسایش تفریقی یا دیفرانسیل گویند.

سنگها بر حسب منشأ :

سنگهای رسوبی :

 از تراکم مواد مختلف در کف دریاها و سطح خشکیها حاصل میشوند. این رسوبات با تغییر شکل پیچیده و مشخصی به نام سنگ زایی همراه شده و تشکیل سنگهای رسوبی را می دهند.

سنگهای آذرین یا درونی :

 سنگهای آذرین ناشی از سخت شدن مواد مذاب از منشأ داخلی است و به همین دلیل گاهی به نام سنگهای درونی نیز نامیده می شوند.هنگامی که بعد از فوران در سطح زمین ظاهر میشوند،سنگهای آتشفشانی نام می گیرند. هر دو گروه به دلیل منشأ ماگمایی خود به نام سنگهای ماگمایی نیز نامیه میشوند.

به طور کلی چهار نوع اصلی از فعالیتها آتشفشانی وجود دارد:

نوی هاوایی          نوع استرومبلی          نوع ولکانو          نوع پله

روانه های آتشفشانی در حین پائین آمدن و سرد شدن یا به صورت "پاهواهو" و "آآ" ویا به صورت سطح یگنواخت در می آید.

/ 0 نظر / 18 بازدید